1. Verksamhet & deltagare
  2. I kontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal
  3. Läkemedelshantering
  4. Delegering
  5. Avvikelsehantering
  6. Medicintekniska produkter
  7. Förhandsgranska
  8. Skicka in
I kontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal: Organisation
Organisation
1. Är riktlinje Kontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal känd?
2. Har personalen tillgång till aktuell telefonlista till sjuksköterska?
3. Kontaktas sjuksköterska när vårdtagarens hälsotillstånd förändrats?
4. Vet personalen vem som är patientansvarig läkare?
5. Finns det en lokal skriftlig rutin för läkarkontakt?
6. Finns det en skriftlig lokal rutin för vem som kontaktas vid dödsfall?
Läkemedelshantering
Organisation
1. Känner berörd personal till lokal instruktion för läkemedelshantering?
2. Förvaras läkemedel oåtkomligt för obehöriga?
3. Sker inventering av narkotikaförbrukningen minst varje månad?
4. Är rutiner för kassering av läkemedel kända av berörd personal?
Individ
5. Dokumenteras om ansvaret för läkemedelshantering övertagits?
6. Finns aktuell ordinationshandling?
7. Finns aktuell signeringslista?
8. Signeras alltid överlämnat läkemedel på signeringslisa efter intagen dos?
9. Genomförs läkemedelsavstämning minst 1 gång per år?
Delegering
Organisation
1. Har personal kunskap om riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvård?
2. Delegeras alltid hälso- och sjukvårdsuppgifter skriftligt?
3. Går personalen Grundutbildning Delegation innan delegation ges?
4. Utförs kunskapskontroll vid förlängning av delegering?
5. Följs delegeringarna upp under den tid som de gäller?
6. Används delegering för att lösa personalbrist eller av ekonomiska skäl?
7. Känner personal till vem som ansvarar för att delegering förnyas?
8. Vet personal vem som ansvarar för att delegerad personal är i tjänst?
Avvikelsehantering
Organisation
1. Är riktlinjer gällande avvikelsehantering känd för berörd personal?
2. Har personalen fått information om skyldighet att rapportera?
3. Är det känt vem som dokumenterar händelseförloppet?
4. Är det känt vem som har ansvar för återkoppling?
5. Återkopplas åtgärder avseende avvikelser till personalen?
Individ
6. Var dokumenteras avvikelser?
- På avvikelseblanketten
- I omvårdnadsjournalen
Medicintekniska produkter
Organisation
1. Finns lokala skriftliga rutiner för MTP?
2. Har personalen utbildats och instruerats i användandet av MTP?
- Avseende grundutrustning?
- Avseende förskrivna hjälpmedel?
3. Sker analys avseende tillbud och olyckor med MTP?
4. Sker upphandling/inköp av grundutrustning enligt krav/villkor för MPT?
5. Är grundutrustning registrerade i en förteckning?
6. Finns serviceavtal för grundutrustning?
7. Kontrolleras grundutrustning regelbundet eller minst 1 gång per år?
8. Utförs kontrollen av en formellt tekniskt utbildad person?