1. Hygien
  2. Fall
  3. Demens
  4. Rehab
  5. Förhandsgranska
  6. Skicka in
Hygien
Organisation
1. Känner personalen till basala hygienrutiner?
2. Är det känt vad som ingår i basala hygienrutiner?
3. Har personalen möjlighet att följa basala hygienrutiner?
4. Är det känt vem som är hygienombud?
5. Vet berörd personal var man hittar checklista vid magsjuka?
6. Är det känt vem som skickar in slutrapport efter magsjuka?
7. Känner personalen till rutiner för hantering av riskavfall?
Fall
Organisation
1. Finns rutiner för att förebygga fall och fallskador?
2. Handleds/utbildas personal regelbundet i fallförebyggande åtgärder?
3. Sker teamarbete i det förebyggande arbetet?
4. Blir sjuksköterska alltid kontaktad vid fall?
5. Finns det rutiner för åtgärder när vårdtagare faller ofta?
6. Görs en riskbedömning enligt ”Senior alert” på samtliga vårdtagare?
7. Anv Downton Fall Risk Index, DFRI eller SKLs patientsäkerhet- fall?
8. Dokumenteras riskbedömningens resultat i patientens journal?
9. Åtgärdas de identifierade riksfaktorerna?
10. Upprättas omvårdnadsplan vid fallrisk/fall med åtgärder/uppföljning?
Demens
Organisation
1. Är riktlinjer för vård och omsorg vid demens kända?
2. Får personal utbildning inom demens?
3. Får personalen handledning inom demenssjukvård?
4. Finns det alltid personal på plats på natten?
5. Inhämtas alltid samtycke innan en skyddsåtgärd vidtas?
6. Följs beviljade biståndsinsatser upp minst 1 gång/år?
7. Utreds orsaker till beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD)?
8. Upprättas omvårdnadsplan vid BPSD med åtgärder och uppföljning?
Rehab
Organisation
1. Medverkar arbetsterapeut/ sjukgymnast vid vårdplaneringar?
2. Handleder at/sg omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt?
3. Gör arbetsterapeut ADL-bedömning vid behov?
4. Uppdateras ADL-status vid behov?
5. Gör sjukgymnast bedömning av förflyttning vid behov?
6. Uppdateras förflyttningsstatus vid behov?
7. Upprättar at/sg individuell rehabplan vid behov?
8. Sker uppföljning av ordinerad behandling/träning?
9. Är förskrivna hjälpmedel individuellt utprovat av at, sg eller ssk?
10. Dokumenteras förskrivna hjälpmedel i patientens journal?
11. Sker uppföljning av förskrivna hjälpmedel och hur de används?