1. Hygien
  2. Fall
  3. Demens
  4. Rehab
  5. Förhandsgranska
  6. Skicka in
Hygien
1. Känner personalen till basala hygienrutiner?
2. Är det känt vad som ingår i basala hygienrutiner?
1. Finns rutiner för att förebygga fall och fallskador?
2. Handleds/utbildas personal regelbundet i fallförebyggande åtgärder?
3. Sker teamarbete i det förebyggande arbetet?
4. Blir sjuksköterska alltid kontaktad vid fall?
5. Finns det rutiner för åtgärder när vårdtagare faller ofta?
6. Görs en riskbedömning enligt ”Senior alert” på samtliga vårdtagare?
7. Anv Downton Fall Risk Index, DFRI eller SKLs patientsäkerhet- fall?
8. Dokumenteras riskbedömningens resultat i patientens journal?
9. Åtgärdas de identifierade riksfaktorerna?
1. Är riktlinjer för vård och omsorg vid demens kända?
2. Får personal utbildning inom demens?
3. Får personalen handledning inom demenssjukvård?
4. Finns det alltid personal på plats på natten?
5. Inhämtas alltid samtycke innan en skyddsåtgärd vidtas?
6. Följs beviljade biståndsinsatser upp minst 1 gång/år?
7. Utreds orsaker till beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD)?
8. Upprättas omvårdnadsplan vid BPSD med åtgärder och uppföljning?